Nazwa Projektu 
Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów 
wraz z otoczeniem  w Krzeszowie – etap III

Nazwa beneficjenta:
Diecezja Legnicka

Całkowita wartość Projektu:
4 178 978,54 PLN

Wartość dofinansowania:
2 914 086,49 PLN

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Działanie: 6.4 „Turystyka kulturowa („na szlakach”)”

Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura")

Termin realizacji Projektu: 2009-2012

Strona internetowa: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Opis przedmiotu Projektu

Przedmiot projektu, tj. Zespół Opactwa Cysterskiego w Krzeszowie to jeden z najwspanialszych zachowanych zespołów barokowych i najcenniejszych zabytków sakralnych w Europie. Zespół jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, uznanym w 2004 roku przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Opactwo Cystersów w Krzeszowie jest także częścią Europejskiego Szlaku Cystersów, który powstał decyzją Rady Europy, jako szlak turystyczny śladami dawnych i współczesnych opactw cysterskich.

Projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku w 1992 roku przez Diecezję Legnicką (po jej powstaniu i przejęciu Opactwa), które zmierzają do całkowitego przywrócenia świetności całemu zespołowi budowli opactwa i wykorzystania tych zasobów w celu rozwoju turystyki (w tym turystyki pielgrzymkowej) w regionie.

Na projekt składa się rewaloryzacja Kalwarii Krzeszowskiej – 18 obiektów, w tym w 4 prace wewnętrzne konserwatorskie (4 zbiory zabytków ruchomych) oraz adaptacja zabytkowego budynku folwarcznego na Centrum Rewaloryzacji Krzeszowa, wyposażenie Centrum w meble służące ekspozycji zbiorów a także wykonanie systemu przeciwpożarowego i zabezpieczeń przed włamaniem.

CZYTAJ  WIĘCEJ

Nazwa Projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem
w Krzeszowie – etap III

Nazwa beneficjenta: Diecezja Legnicka

Całkowita wartość Projektu:4 178 978,54 PLN

Wartość dofinansowania:2 914 086,49 PLN

Źródło finansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Działanie:6.4 „Turystyka kulturowa („na szlakach”)”

Priorytet:6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura")

Termin realizacji Projektu: 2009-2012

Strona internetowa:http://www.umwd.dolnyslask.pl

 

Opis przedmiotu Projektu

Przedmiot projektu, tj. Zespół Opactwa Cysterskiego w Krzeszowie to jeden z najwspanialszych zachowanych zespołów barokowych i najcenniejszych zabytków sakralnych w Europie. Zespół jestobiektem wpisanym do rejestru zabytków, uznanym w 2004 roku przez Prezydenta RP zaPomnik Historii.

Opactwo Cystersów w Krzeszowie jest także częścią Europejskiego Szlaku Cystersów, który powstał decyzją Rady Europy, jako szlak turystyczny śladami dawnych i współczesnych opactw cysterskich.

Projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku w 1992 roku przez Diecezję Legnicką (po jej powstaniu
i przejęciu Opactwa), które zmierzają do całkowitego przywrócenia świetności całemu zespołowi budowli opactwa
i wykorzystania tych zasobów w celu rozwoju turystyki (w tym turystyki pielgrzymkowej) w regionie.

Na projekt składa się rewaloryzacja Kalwarii Krzeszowskiej – 18 obiektów, w tym w 4 prace wewnętrzne konserwatorskie (4 zbiory zabytków ruchomych) oraz adaptacja zabytkowego budynku folwarcznego na Centrum Rewaloryzacji Krzeszowa, wyposażenie Centrum w meble służące ekspozycji zbiorów a także wykonanie systemu przeciwpożarowego i zabezpieczeń przed włamaniem.