Tytuł projektu:
Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie.

Nr projektu:
Z/2.02/I/1.4/245/04
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.4 - Rozwój turystki i kultury.

Opis:
Realizacja Projektu ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Opactwa Cystersów w Krzeszowie, który jest jednym z najwybitniejszych zespołów barokowych w Europie.
W ramach, Projektu Opactwo zostanie poddane procesom kompleksowej konserwacji i renowacji, a także zostaną zrealizowane inne zadania, obejmujące między innymi:
wykonanie zabezpieczeń na wypadek zagrożeń,
modernizację infrastruktury,
zaadaptowanie wydzielonej części klasztoru na pokoje gościnne, oferujące 25 miejsc noclegowych,
utworzenie w części pomieszczeń klasztornych centrum konferencyjnego.
Poprawa stanu technicznego zabytków oraz działalność centrum konferencyjnego, zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych oraz stworzenie warunków dla wydłużenia sezonu turystycznego będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie atrakcyjności regionu. W efekcie nastąpi znaczący wzrost liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających Krzeszów, co z kolei wpłynie na rozwój przedsiębiorczości branży turystycznej i utworzenie stałych miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz administrowaniem Zespołem.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):
całkowita wartość Projektu               13.367.017,09 PLN
kwota dofinansowania                        9.510.356,55 PLN
(75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu)

Terminy (zgodnie z umową o dofinansowanie):
rozpoczęcie realizacji - 01.02.2006 r.
zakończenie rzeczowe realizacji - 16.05.2008 r.