Można już korzystać
z Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej

Biblioteka prezentuje niektóre zbiory dwóch kościelnych ośrodków: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie.

Nazwa Projektu: Digitalizacja zbiorów z Biblioteki Benedyktynek Krzeszowskich oraz Legnickiego Seminarium Duchownego

Nazwa beneficjenta: Diecezja Legnicka

Całkowita wartość Projektu: 1 259 690,51 PLN

Wartość dofinansowania: 855 092,36 PLN

Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007-2013

Działanie: Działanie 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)

Termin realizacji Projektu: 2010-2012

Strona internetowa: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Opis przedmiotu Projektu

Projekt dotyczy digitalizacji i upowszechniania jednych z najcenniejszych zbiorów bibliotecznych Województwa Dolnośląskiego tj. zbiorów z Diecezji Legnickiej.

Diecezja Legnicka posiada cenne zbiory z XVI-XVIII w., książki XIX i XX wieczne. Zbiory te są niezwykłym świadectwem minionych czasów, życia, przywilejów, kultury i obyczajów. Zabezpieczenie i udostępnianie zbiorów dziedzictwa intelektualnego ludzkości jest trudnym zadaniem bibliotek i archiwów. Chcąc chronić dorobek i dziedzictwo historyczno-kulturowe, ocalić od zapomnienia, a przede wszystkim dotrzeć do szerokiej społeczności nie tylko z kręgu ludzi nauki i kultury w kraju i poza jego granicami zaleca się skanowanie i mikrofilmowanie zbiorów.

 

Cele Projektu

Głównym celem Projektu jest Ochrona i upowszechnienie zbiorów o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym poprzez digitalizacje i udostępnienie w ogólnodostępnej bazie cyfrowej najcenniejszych zasobów bibliotecznych z terenu Diecezji Legnickiej.

Cel główny osiągnięto poprzez:

 • digitalizację zbiorów rękopiśmiennych, inkunabułów, starodruków, muzykaliów,  ilustracji, map wybitnych twórców danej epoki oraz unikalnych zdjęć z okresu międzywojennego Klasztoru
  i Seminarium w ilości 500 000 stron wraz z mikrofilmowaniem w ilości 20 000 stron,
 • stworzenie baz danych powyższych zasobów,
 • udostępnienie publicznej bazy cyfrowej.

Efekty realizacji Projektu

W ramach projektu poddano digitalizacji zbiory archiwalne biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz z biblioteki SS. Benedyktynek w Krzeszowie. W zbiorach krzeszowskiej biblioteki sióstr benedyktynek znajduje się łącznie ponad 1000 starodruków i rękopisów. Z uwagi na specyfikę monastycznej reguły dostęp do tych zbiorów jest utrudniony. Zbiory te są niezwykle cenne

 

dla historyków czy badaczy kultury Kresów Rzeczypospolitej, gdyż zostały niemal w całości przywiezione z lwowskiego klasztoru sióstr. Dominuje język polski (staropolszczyzna) oraz łacina.

Do najcenniejszych zbiorów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy należy księgozbiór starych druków, zgromadzony w liczbie 1 395 woluminów. Głównie są to dzieła pochodzące z parafii Diecezji Legnickiej ocalałe po 1810 r. oraz pozyskane od darczyńców, a są to m.in.: księgi liturgiczne (mszały), kazania, rozważania teologiczne (wśród nich znajdują się 3 dzieła Angelusa Silesiusa). Niezwykle interesujące są książki z XIX i XX wieku (od 1800 do 1945 r.) o wyjątkowych walorach kulturowych i historycznych posiadające ilustracje i fotografie. Biblioteka posiada bazę książek obcojęzycznych wydanych w latach 1801-1939,w której znajduje się ponad 4.000 rekordów. Aktualnie trwają prace nad dalszym katalogowaniem zbiorów obcojęzycznych XIX wiecznych książek.

Inspiracją do podjęcia prac nad digitalizacją stała się inicjatywa utworzenia Śląskich Bibliotek Cyfrowych, która jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne oraz instytucji naukowych z terenu Dolnego Śląska. Zatem podejmując digitalizacje zbiorów Diecezja Legnicka włącza się aktywnie w swoistą prezentację kulturowego dziedzictwa regionu historycznego Śląska i obecnego województwa dolnośląskiego, w jego dawnej i współczesnej różnorodności, wspierając zarazem działalność naukową, dydaktyczną i edukacyjną oraz publikowanie naukowego dorobku regionu.

Dzięki realizacji projektu zbiory Diecezji Legnickiej będą mogły być udostępniane milionom użytkowników z całego świata za pomocą Internetu.

Przebieg realizacji Projekt

15 lipca 2010r. – podpisanie umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

10 czerwca 2011r. - podpisanie umowy z wykonawcą Projektu.

Realizacja prac digitalizacji zbiorów

Proces digitalizacji jest technologią, która polega na wprowadzeniu do pamięci komputera cennych zbiorów w postaci dokumentów cyfrowych oraz poddanie ich obróbce cyfrowej. Dokumenty cyfrowe tworzy się drogą skanowania (w tym mikrofilmowanie) obiektów dwuwymiarowych (książki, archiwalia i rękopisy, stare druki, dokumenty ikonograficzne i kartograficzne). Obróbka cyfrowa polega m.in. na kompresji danych graficznych oraz automatycznym rozpoznawaniu znaków, słów i całego tekstu metodami OCR. Jest to bardzo istotne zadanie w całym procesie, ponieważ dzięki niej materiały nadają się do publikacji w postaci biblioteki cyfrowej.

Cały proces wyprodukowania zapisu cyfrowego można podzielić na pięć etapów:

 • przygotowanie materiałów do digitalizacji,
 • digitalizacja,
 • obróbka plików,
 • porządkowanie i zapisanie plików na nośnikach,
  przechowywanie i udostępnianie.

ZOBACZ  WIĘCEJ

BIBLIOTEKA  CYFROWA  DIECEZJI  LEGNICKIEJ